DMCR PUBLICATIONS

ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำลงมากผิดปกติต่อแนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามัน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 747 คน

มกราคม 2564

-

เหตุการณ์น้ำทะเลลดลงต่ำมากผิดปกติเคยเกิดขึ้นหลายครั้ง ดังเช่นในปี 2540, 2549 และปี 2562 แต่ละปีอาจมีความรุนแรงต่างกัน เช่น ในปี 2540 ระดับน้ำได้ต่ำกว่าปกติประมาณ 30 เซนติเมตร (หมายความว่าน้ำยังคงขึ้น-ลง เป็นวัฏจักรตามปกติ แต่ระดับน้ำต่ำกว่าเดิมได้ประมาณ 30 เซนติเมตร ในช่วงที่ peak สุด) ในปี 2562 ก็เช่นกัน ระดับน้ำต่ำกว่าเดิมได้มากถึง 15 เซนติเมตร การที่น้ำลงต่ำกว่าปกติ ทำให้ ปะการังตรงโซนที่ตื้นโผล่พ้นน้ำนานกว่าปกติตามไปด้วย (เช่น เดิมเคยโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำแห้งเต็มช่วงน้ำเกิดราว 2 ชั่วโมง แต่กลับกลายเป็นโผล่พ้นน้ำนานถึง 3 – 4 ชั่วโมง) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดต่อเนื่องไป 2-3 เดือนหรือ นานกว่านั้น (โดยความรุนแรงค่อย ๆ เกิด จนถึงจุดพีครุนแรงสุด แล้วค่อย ๆ ลด จนกลับสู่สภาพปกติ) ทำให้ ปะการังปรับตัวในสภาพอย่างนั้นไม่ได้ ปะการังตรงโซนที่ตื้นตายไปเป็นจานวนมาก

เล่ม

นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง