DMCR PUBLICATIONS

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดปัตตานี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 960 คน

กันยายน 2554

-

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง ทุกอำเภอที่มีพื้นที่ชายฝั่งประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บางพื้นที่ มีการกัดเซาะมากกว่า 10 เมตรต่อปี โดยเฉพาะบ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทำให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งไปเป็นจำนวนมากและปัญหากำลังเข้ามาใกล้พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย

-

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

การบริหารจัดการ

12 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ