DMCR PUBLICATIONS

ความหลากหลายของทรัพยากรบริเวณปากคลองกระอาน จ.พัทลุง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 820 คน

กันยายน 2560

-

คลองกระอานเป็นลำคลองตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านหาดไข่เต่า และหมู่ที่ 14 บ้านคลองกระอาน ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยปากคลองเปิดออกสู่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (ริมทะเลสาบสงขลาด้านตะวันตก) ตรงกับแนวเกาะสี่เกาะห้า เหตุที่ได้ชื่อ "คลองกระอาน" นั้น เนื่องจากในอดีตบริเวณปากคลองแห่งนี้มีพื้นที่ชายหาด เรียกว่า หาดไข่เต่า ซึ่งเคยเป็นแหล่งผสมพันธุ์และแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่ากระอาน แต่ในช่วงเวลานั้น มีราษฎรมาตั้งบ้านเรือนอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พ่อ-แม่เต่ากระอานถูกจับมาเป็นอาหาร ส่วนไข่เต่ากระอานก็ถูกเก็บมาเพื่อจำหน่าย เป็นสาเหตุให้เต่ากระอานได้สูญพันธุ์ไปจากบริเวณหาดไข่เต่าตั้งแต่นั้นมา และเพื่อหวังฟื้ นฟูพันธุ์เต่ากระอานให้กลับคืนถิ่นสู่ทะเลสาบสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จึงได้ชอ ใช้พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ประมาณ 47 ไร่ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตห้ามลำสัตว์ปาทะเลหลวง เพื่อดำเนินการสร้างบ่อเลี้ยงเต่ากระอาน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนพันธุ์เต่ากระอานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล กรมประมง จำนวน 100 ตั๋ว พร้อมได้รับมอบเต่ากระอานเพิ่มเติมจำนวนอีก 20 ตัว จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงเพื่อเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์หวังฟื้นฟูพันธุ์เต่ากระอานกลับคืนสู่คลองกระอาน บ้านหาดไข่เต่า

500 เล่ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท พี.ซี. พริ้นติ้ง

การบริหารจัดการ

2 ส.ค. 2564