DMCR PUBLICATIONS

รายงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง 2564

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1162 คน

กรกฎาคม 2564

-

ตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ปำคุ้มครอง (ฉบับที่ 4 โดยเพิ่มสัตว์ป่าจำพวกปลา 12 ชนิด ในบัญชีสัตว์ป่คุ้มครอง มีผลบังคับและคุ้มครองให้ปลากระเบนน้ำเค็ม 6 ชนิด ปลาฉนาก 4 ชนิด ปลาโรนิน 1 ชนิด และปลากระเบนน้ำจืด 1 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตามประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพิ่มรายชื่อสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด โดยกำหนดให้ปลาลามวาฬเป็นสัตว์ป่าสงวน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่ง ดำเนินการเสนอบัญฉลามหัวค้อน 4 ขนิด ได้แก่ กลุ่มปลาลามหัวค้อนและปลากระเบนปิศาจหางเคียว(Mobula tarapacana) กลุ่มปลาถลามหัวค้อน 4 ชนิด ได้แก่ ปลาฉลามหัวค้อนยาว (Eusphyra blochi) ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน (sphyma (ewini) ปลาลามหัวค้อนยักษ์ (Sphymna mokarran) และปลาฉลามหัวค้อนเรียบ/ปลาฉลามหัวค้อนดำ (Sphyma zygaena) ผ่านคณะกรรมการฝ้ายวิซาการพิจารณาสถานภาพสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึงการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 มติเห็นชอบกำหนดลามทั้ง 4 ชนิด ดังกล่าว รวมทั้งปลากระเบนปิศาจหางเคียว เป็นสัตว์ปำคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ

2 ส.ค. 2564