DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการใช้งาน Rich Menu ของ Line Official Account ทช.

  • มีผู้สนใจ จำนวน 8 คน

สิงหาคม 2564

-

Line Official Account (@DMCRTH) เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ และแพร่หลายไปยังประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยแพลตฟอร์ม Line เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ปัจจุบัน Line Official Account ของกรม มียอดผู้ติดตามแล้วกว่า 3,000 บัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้แพลตฟอร์มไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารสองทาง ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับประชาชน เครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการรับส่งข้อมูลข่าวสารด้านทะเลและชายฝั่ง การแจ้งเหตุเกยตื้นสัตว์ทะเลหายาก มลพิษทางทะเล การบุกรุกทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอื่นๆ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า Auto Bot ซึ่งด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบันที่ต้องการข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่หลากหลาย มีความเป็นกันเอง และสามารถตอบสนองได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ทำให้การให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ Auto Bot ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการข้อมูล และโต้ตอบกับผู้ใช้งานอย่างเป็นกันเองได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารมีความครอบคลุมและเข้าถึงได้หลายช่องทาง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพ Line Official Account ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการตอบข้อซักถามปัญหา และการให้บริการข้อมูลต่างๆ ลดข้อผิดพลาดจากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถนำข้อมูลที่ประชาชนสนทนากับระบบ Auto Bot นำไปต่อยอดเรียนรู้พฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้งานต่อไปได้ในอนาคต

50 เล่ม

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

-

วารสาร ทช.