DMCR PUBLICATIONS

รายงานสรุปผลกิจกรรมชี้แจงข้อมูล (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 6 คน

สิงหาคม 2564

-

รายงานสรุปผลกิจกรรมชี้แจงข้อมูล (เพิ่มเติม) การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

10 เล่ม

กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานภายนอก

-

อื่นๆ