DMCR PUBLICATIONS

นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (พ.ศ.2564-2565)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 57 คน

มกราคม 2564

-

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 15 กำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 15 (2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และตามมาตรา 9 กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจ ในการจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และ ชายฝั่ง ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ จึงเห็นควรนำเสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565 ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นกลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเป็นแนวทางให้เกิดการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

20 เล่ม

ส่วนยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร