DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562

  • มีผู้สนใจ จำนวน 848 คน

ตุลาคม 2563

-

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เป็นรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4 ที่ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ โดยเป็นการนำเสนอใช้หลักการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามแนวคิดของ ปัจจัยขับเคลื่อน แรงกดดัน สถานภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และการตอบสนอง (Driver – Pressure – State – Impact – Response: DPSIR) เพื่อให้ทราบถึงแรงขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ แรงกดดันจากกิจกรรมต่าง ๆ ทางทะเลที่หลากหลายสภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ผลกระทบและแนวทางในการตอบสนองต่อสาเหตุในระดับต่าง ๆ

20 เล่ม

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

รายงานประจำปี