DMCR PUBLICATIONS

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการัง ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 693 คน

ตุลาคม 2564

978-616-316-668-5

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและบริหารจัดการปะการังของประเทศไทย มีเป้าหมาย พื้นที่แนวปะการังของประเทศ จำนวน 149,025 ไร่ ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) พื้นที่ปะการังสมบูรณ์คงสถานภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 และ 2) พื้นที่ปะการังเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 30 ใน 5 ปี และน้อยกว่า ร้อยละ 20 ภายใน 20 ปี แนวทางการดำเนินงานตามแผนมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดภาวะคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอภิบาลแนวปะการัง ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของประชาชนในการคุ้มครองแนวปะการัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย และการติดตามตรวจสอบแนวปะการังเพื่อการจัดการแนวปะการังอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และการบังคับใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรแนวปะการังอย่างมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนความร่วมมือระดับนานาชาติ และภูมิภาคเพื่อการจัดการทรัพยากรแนวปะการังที่เชื่อมโยงกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามแผนที่เป็นหน่วยงานหลัก เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง สถาบันการศึกษา จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน

500 เล่ม

รศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน , นายไพทูล แพนชัยภูมิ , กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

บริษัท ดู คอนเนคชั่น จำกัด

การบริหารจัดการ

20 ม.ค. 2565