DMCR PUBLICATIONS

รายงานฉบับสมบูรณ์ มาตรการทางกฎหมาย การนำที่ดินกัดเซาะมาใช้ประโยชน์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1571 คน

มีนาคม 2553

-

เป็นการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เปรียบเทียบข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังรวมทั้งการถมที่ดินบริเวณชายฝ่ังของประเทศไทย

-

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อื่นๆ

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ