DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2563

  • มีผู้สนใจ จำนวน 909 คน

มกราคม 2565

978-616-316-682-1

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2563 แสดงสถานภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆรวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามแนวความคิดของปัจจัยขับเคลื่อนภาวะกดดัน สถานภาพสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และการตอบสนอง (DPSIR) รวมทั้งบูรณาการประเด็นที่เกี่ยวข้องในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์ของการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ร้อมทั้งหาแนวทางมาตรการ และแผนงานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

200 เล่ม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

บริษัท ดู ดอนเนคชั่น จำกัด

รายงานประจำปี