DMCR PUBLICATIONS

พฤติกรรมการกินอาหารของพะยูนในบ่อเลี้ยง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 817 คน

มกราคม 2554

-

การทดลองอนุบาลพะยูนที่ถูกจับได้ด้วยเครื่องมือประมงในบ่อเลี้ยงจำนวน 8 ตัว ตั้งแต่ พ.ศ.2522-2536 หญ้าทะเลที่ใช้เลี้ยงเป็นชนิด Halophila ovalis ปริมาณที่พะยูนกินเฉลี่ย 4-6.7 กก./วัน สามารถเลี้ยงได้นาน 41-200 วัน ในจำนวนนี้มีลูกพะยูนวัยอ่อนที่ยังไม่อดนม 2 ตัว ถูกปล่อยกลับลงทะเลในแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนหลังจากได้อนุบาลได้ 10 วัน และ 15 วัน พะยูนที่เลี้ยงได้นานที่สุด มีน้ำหนักเพิ่มจาก 20.0 กก. เป็น 35.5 กก. และความยาวเพิ่มจาก 119.0 ซม. เป็น 121.0 ซม. ในระยะเวลา 200 วัน

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ