DMCR PUBLICATIONS

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2549

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1147 คน

ธันวาคม 2554

978-974-286-186-5

การใช้ประโยชน์จากทะเลในปัจจุบันได้มีการขยายตัวและพัฒนามากขึ้นจนอยู่ในอัตราที่เกินกว่าธรรมชาติจะรับได้ ทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเลเปลี่ยนแปลงไป ธรรมชาติไม่สามารถทดแทน ฟื้นฟูตัวเองให้กลับอยู่ในสภาพสมดุลได้ จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุม และป้องกันปราบปรามอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการจัดการระบบนิเวศที่ดำรงความสมบูรณ์ไว้ได้ยั่งยืนตลอดไป

500 เล่ม

ดร.บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี

ตัวอย่างหนังสือ