DMCR PUBLICATIONS

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ทส. (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 181 คน

พฤษภาคม 2565

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในการดำเนินการดังกล่าวต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ภารกิจเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา นวัตกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความลำสมัยอาทิ IoT (Internet of Things) AI (Artificial Intelligence) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานที่สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องวางแผนการปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ

50 เล่ม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

-

การบริหารจัดการ