DMCR PUBLICATIONS

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2548

  • มีผู้สนใจ จำนวน 806 คน

เมษายน 2549

974-286-033-5

เอกสารเผยแพร่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับที่ 19
รายงานผลการดำเนินงาน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักฯ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในรอบปีงบประมาณ 2548

500 เล่ม

ดร.บำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี

ตัวอย่างหนังสือ