DMCR PUBLICATIONS

การเลี้ยงหอยมือเสือ (Scaly giant clam; Tridacna squamosa) เพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1839 คน

ธันวาคม 2548

-

การทดลองเลี้ยงหอยมือเสือ (Scaly giant clam; Tridacna squamosa) อายุ 3 ปี ขนาดความยาวเปลือก 9.90 ±1.04 ซม. จำนวน 2,550 ตัว โดยการเลี้ยงในกรงตาข่ายพลาสติก และกรงตาข่ายโลหะ ความหนาแน่น 75 และ 45 ตัวต่อกรงตามลำดับ บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน จึงมีขนาดความยาวเปลือก 15.45 ±1.79 ซม. อัตรารอด 79.84% ต้นทุนเฉลี่ยในการทดลองครั้งนี้ 300.71 บาทต่อตัว ซึ่งนับว่าสูงมาก

-

กนกศักดิ์ วิริยากุลภัทร์ และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ