DMCR PUBLICATIONS

วารสารการจัดการป่าไม้

  • มีผู้สนใจ จำนวน 922 คน

กุมภาพันธ์ 2552

-

ได้ศึกษาการเติบโตและผลผลิตซากพืชของไม้โกงกางใบใหญ่ที่ปลูกในพื้นที่นากุ้งร้างอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแปลงปลูกไม้โกงกางใบใหญ่ อายุ 7-10 ปี ในพื้นที่ผ่านการทำนากุ้งแบบธรรมชาติ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2550 - ตุลาคม 2551 โดยวางแปลงทดลองขนาด 10 x 10 ตารางเมตร จำนวน 9 แปลง ในแต่ละชั้นอายุ วัดการเติบโตทางความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ปริมาณมวลชีวภาพ ผลผลิตซากพืช ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากผลผลิตซากพืช และการเก็บกักคาร์บอน

0 เล่ม

วารสารทางวิชาการของภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ

19 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ