DMCR PUBLICATIONS

แนวปะการังกองหินอีแต๋น

  • มีผู้สนใจ จำนวน 864 คน

มกราคม 2551

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ได้ค้นหาแหล่งปะการังที่ยังมิได้มีการสำรวจมาก่อน โดยสืบค้นจากแหล่งทำการประมงของชาวประมง จึงได้สำรวจกองหินอีแต๋นซึ่งเป็นแหล่งทำการประมงของชาวประมงแถบ อ. ท้ายเหมือง - ตะกั่วป่า กองหินอีแต๋นอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 ไมล์ทะเล

0 เล่ม

นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ