DMCR PUBLICATIONS

คู่มือกรีนฟินส์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1356 คน

ธันวาคม 2556

978-974-286-781-2

โครงการ "การส่งเสริมการเฝ้าติดตามตรวจสอบแนวปะการังและการตระหนักของสาธารณชนโดยเครือข่ายผู้ประกอบการร้านดำน้ำ เพื่อป้องกันแนวปะการังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ "โครงการกรีนฟินส์ (Green Fins)" มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านดำน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเฝ้าระวัง ตรวจสอบสภาพแนวปะการัง และดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของโครงการที่กำหนดไว้

2,000 เล่ม

ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

การบริหารจัดการ

12 ธ.ค. 2556