DMCR PUBLICATIONS

ความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมของประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 33 คน

กันยายน 2565

-

การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมของประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” : กรณีศึกษาพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางมาตรการที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรม รวมถึงศึกษาความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมของ ประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่ จ.ชลบุรี และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมของประเทศไทยในบริเวณอื่นต่อไป อีกทั้งชุมชนชายฝั่งยังจะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรม

เล่ม

นายเกรียง มหาศิริ

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การมีส่วนร่วม (เช่น ขยะทะเล เครื่องมือประมง เป็นต้น)