DMCR PUBLICATIONS

การติดตามตรวจสอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1304 คน

สิงหาคม 2551

-

ศึกษาประชาคมแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 23 สถานี เก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2550 รวม 6 ครั้ง พบแพลงก์ตอนพืช 62 สกุล จาก 4 Classes 2 Divisions โดยแบ่งเป็น Class Cyanophyceae 3 สกุล Class Bacillariophyceae 46 สกุล Class Dinophyceae 12 สกุล และ Class Dictyophyceae 1 สกุล แพลงก์ตอนพืชที่เป็นสกุลเด่น ได้แก่ Rhizosolenia, Oscillatoria, Chaetoceros และ Thalassiosira ความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชมีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2549 คือ 50,042 เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร

0 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

19 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ