DMCR PUBLICATIONS

การศึกษาเบื้องต้นของการรอดและการเติบโตของชิ้นส่วนปะการังที่อนุบาลด้วยการผูกเชือกกลางน้ำ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 915 คน

สิงหาคม 2551

-

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการรอดและการเติบโตของปะการัง 4 ชนิดคือ Acropora aspera, A. formosa, Hynophora rigida และ Montipora digitata ที่นำกิ่งพันธุ์มาอนุบาลโดยการติดไว้กับเชือกในแนวราบที่ระดับความลึกประมาณ 2-3 เมตร จากผิวน้ำ บริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต

-

ลลิตา ปัจฉิม เมธิณี อยู่เจริญ และนลินี ทองแถม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ