DMCR PUBLICATIONS

ประชาคมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลบช่อนตามพื้นในแนวปะการังหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1275 คน

สิงหาคม 2551

-

ศึกษาองค์ประกอบชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซ่อนตามพื้นที่ในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต แบ่งพื้นที่ศุกษาออกเป็น 4 สถานีคือ บริเวณเกาะราชาน้อย 1 สถานี และเกาะราชาใหญ่ 3 สถานี (อ่าวสยาม อ่าวทือ อ่าวขอนแค) พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 221 ชนิด จาก 6 ไฟลัม คือ Arthropada, Echinodermata, Mollusca, Nemertinea, Platyhelminter และ Annelida

0 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

19 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ