DMCR PUBLICATIONS

รายงานสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ กลุ่มปลากระดูกอ่อนบางชนิด ที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในรอบ 6 ปี พ.ศ. 2559-2564

  • มีผู้สนใจ จำนวน 163 คน

สิงหาคม 2565

978-616-316-709-5

การศึกษาและติดตามสถานภาพสัตว์ทะเลหายากบางชนิดในกลุ่มปลากระดูกอ่อน ดำเนินการโดยมีการรวบรวมข้อมูลการพบเห็น การจำแนกอัตลักษณ์ และจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูล และนำมาคิดวิเคราะห์ เพื่อกำหนดให้มีแผนการจัดการและการอนุรักษ์ที่เหมาะสม เช่น กำหนดข้อปฏิบัติเมื่อพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก ในธรรมชาติสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยว ข้อปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลบาดเจ็บ ป่วย หรือติดเครื่องมือประมงโดยบังเอิญ การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งการพบเห็น ทั้งในธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ รวมถึงอวัยวะหรือซาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นำมาสู่การจัดทำกรอบแนวคิดในการพิจารณาแนวทางการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลหายากที่สมควรได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมทั้งการรักษาแหล่งอาศัยสำหรับสัตว์ทะเลเหล่านี้ รวมทั้งการใช้มาตรการอื่นที่มีความเหมาะสม ในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลซึ่งบรรจุไว้แล้วในส่วนต้นของรายงานฉบับนี้

100 เล่ม

นางสาวเสาวภา อาศน์ศิลารัตน์ และนางสาวกรองแก้ว สูอำพัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท เอ.พี. พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด

การบริหารจัดการ