DMCR PUBLICATIONS

องค์ประกอบของชนิด ปริมาณการปกคลุมและมวลชีวภาพของหญ้าทะเลตามฤดูกาล ณ อ่าวป่าคลอก จ.ภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 886 คน

สิงหาคม 2551

-

แหล่งหญ้าทะเลอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่หญ้าทะเล 1,925 ไร่ มีความหลากหลายของหญ้าทะเลมากถึง 8 ชนิด นอกจากนี้ยังเป้นแหล่งหอยชักตีน แหล่งปลิงทะเล ลูกกุ้ง ลูกปลา พะยูน เต่าทะเล และโลมา

-

สาธิกา เผ่ากันทะ สุวิทย์ แหลมกา ณรงค์เดช เขียวสะ เมธิณี อยู่เจริญ ชัยมงคล แย้มอรุณพัฒนา พีระศักดิ์ มะโน และปภังกร อารีชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ