DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการจำแนกชนิดของปะการังในน่านน้ำไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1804 คน

พฤศจิกายน 2564

978-616-316-706-4

คู่มือการจำแนกชนิดปะการังฉบับนี้ เป็นผลจากการดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านอนุกรมวิธาน ปะการังและการจำแนกชนิดปะการังในน่านน้ำไทย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรปะการัง เนื่องจากที่ผ่านมาในประเทศไทยแม้ได้มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างปะการังไว้สำหรับศึกษาและอ้างอิงแล้ว แต่ยังไม่เคยมีการเขียนบรรยาย รวบรวมชนิดปะการังที่พบทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน จึงได้มีจัดทำหนังสือ “คู่มือการจำแนกชนิดของปะการังในน่านน้ำไทย” ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำแนกชนิดปะการัง ซึ่งมีการปรับตัวแปรเปลี่ยนลักษณะสัณฐานเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยนายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานของปะการังของไทยได้เขียนบรรยายแสดงรายละเอียดของเนื้อหาทางด้านอนุกรมวิธานของปะการังแข็งจำนวน 19 วงศ์ 67 สกุล 258 ชนิด ทั้งนี้ ได้ทบทวนจัดหมวดหมู่ เปลี่ยนวงศ์ สกุล ในปะการังหลายชนิด โดยยึดมาตรฐานจาก World List of Scleractinia/ World Register of Marine Species (WoRMS) เป็นหลัก

เล่ม

นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ , อัญชลี จันทร์คง และลัดดาวัลย์ แสงสว่าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ