DMCR PUBLICATIONS

รายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพฯ ปะการังและหญ้าทะเล 2563

  • มีผู้สนใจ จำนวน 737 คน

กันยายน 2563

-

ประเทศไทย มีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้นประมาณ 149, 182 ไร่ และพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลประมาณ 160,628 ไร่ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งของประเทศ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้มีการสำรวจสถานภาพของแนวปะการังและหญ้าทะเลเป็นประจำทุกปี โดยพยายามดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของแหล่งทรัพยากรในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ครอบคลุมพื้นที่และทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด แต่ด้วยความจำกัดของบุคลากรที่มี ทำให้การสำรวจแนวปะการัง ไม่สามารถทำได้ทุกสถานีในรอบหนึ่งปี ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ได้ร่วมกันจัดทำแผนและแนวทางสำรวจและติดตามประเมินสถานภาพแนวปะการัง ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการในพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล ซึ่งเป็นการสำรวจสถานภาพปะการังทั้งหมดของประเทศเป็นประจำทุกปี โดยละเอียดตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพแนวปะการังเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ส่วนการสำรวจหญ้าทะเลจะใช้การสำรวจและการรายงานผลแบบเดิมเช่นเดียวกับที่มีการศึกษาในปีผ่าน ๆ มา

เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ

10 ต.ค. 2565