DMCR PUBLICATIONS

การดำเนินการทางวินัย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1688 คน

ธันวาคม 2553

-

รวบรวมกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย รวมทั้งแนวทางในการดำเนินการทางวินัย และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยได้ยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเป็นธรรมในองค์กร

500 เล่ม

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย

-

อื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือ