DMCR PUBLICATIONS

คุณธรรมและจริยธรรม หัวใจ ของข้าราชการ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2394 คน

ธันวาคม 2553

-

หนังสือคู่มือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมาย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นคู่มือ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ หรือเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อประเทศชาติ

500 เล่ม

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย

-

อื่นๆ

19 ธ.ค. 2556