DMCR PUBLICATIONS

รวมกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 965 คน

สิงหาคม 2552

978-974-286-669-3

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รวบรวมกฎหมายปกครองที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบไว้ด้วยกันขึ้นเป็นหนังสือเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาและทำความเข้าใจได้เป็นอย่างด

1,500 เล่ม

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย

-

อื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือ