DMCR PUBLICATIONS

รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง การเลี้ยงปูทะเลในป่าชายเลนแบบผสมผสานฯ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1022 คน

มกราคม 2551

-

การดำเนินโครงการเลี้ยงปูทะเลในป่าชายเลนแบบผสมผสานของชุมชนบ้านหลังดา จ.กระบี่ ภายใต้โครงการแนวทางจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

- เล่ม

ลือสัก สักพันธ์ และ มนูญ เต็มราม

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ