DMCR PUBLICATIONS

พะยูน (Dugong)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 74 คน

ตุลาคม 2565

-

อวัยวะต่างๆ ของพะยูน , อาหาร , บรรพบุรุษ , เพื่อนๆ ในวงศ์พะยูน , ภัยคุกคาม และความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับพะยูน

เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)