DMCR PUBLICATIONS

การแพร่กระจายของหอยทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง จังหวัดชุมพร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1135 คน

กุมภาพันธ์ 2549

-

ในอดีตที่ผ่านมามีรายงานการศึกษเกี่ยวกับชนิดและการแพร่กระจายของหอยบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชุมพรน้อยมาก การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทำให้ทราบองค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีระบบนิเวศและองค์ประกอบทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับหอยในจังหวัดชุมพรแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบและรายงานสภาพแวดล้อมในบริเวณที่เก็บตัวอย่างได้อีกด้วย

0 เล่ม

ศิวพร ราชสุวรรณ ธันยพร อจลวิชกุล พิชัย ขุฑสมบูรณ์ พิทยา ไทยอารี และธรรมรงณ์ ไชยชนะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

20 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ