DMCR PUBLICATIONS

การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของประชาคมไส้เดือนทะเลในพื้นที่รอบเกาะภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 873 คน

มีนาคม 2549

-

การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรทางทะเลโดยใช้ประชาคมไส้เดือนทะเลเป็นดัชนีติดตามผล มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยน แปลงของประชาคมไส้เดือนทะเลในช่วงฤดูมรสุมที่แตกต่างกัน จากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้ง ๒ ฝั่งของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๖ ครั้ง สถานีเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น ๑๘ สถานี ดังนี้ ฝั่งตะวันออกจำนวน ๗ สถานี ได้แก่ หาดทุ่งมะพร้าว แหลมทราย ท่าหลา แหลมยามู แหลมหิน เกาะสิเหร่ และหาดสะพานหิน ฝั่งตะวันตกจำนวน ๑๑ สถานี ได้แก่ หาดปากพระ หาดไนยาง หาดโรงแรมลากูน่า หาดกมลา ๒ สถานี หาดป่าตอง ๒ สถานี หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน และหาดราไวย์

0 เล่ม

กามารูดิน จันทร์สนิท อุดมลักษณ์ คงสังข์ และวราริน วงษ์พานิช

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ