DMCR PUBLICATIONS

ปริมาณธาตุอาหารบริเวณปากแม่น้ำของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในปี 2553

  • มีผู้สนใจ จำนวน 843 คน

สิงหาคม 2554

-

สํารวจเก็บตัวอย่างปริมาณธาตุอาหาร บริเวณปากแม่น้ําของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ทั้ง 7 สาย รวม 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2553 โดยในฤดูแล้งสํารวจเก็บตัวอย่างในเดือนมกราคม และพฤศจิกายน และฤดูฝนสํารวจเก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม

0 เล่ม

สุธิดา กาญจน์อดิเรกลาภ , ศุภวัตร กาญจน์อดิเรกลาภ , วิษณุพงศ์ วิเชียร์รัตนกุล , ธนากร คมใส

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ