DMCR PUBLICATIONS

สัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็น เกาะภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 968 คน

มกราคม 2550

-

ศึกษาสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล โดยใช้อวนรุนขนาดตาอวนก้นถุง 1 มม. เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต

0 เล่ม

ศุภะสิทธิ์ บุญเพียรผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ