DMCR PUBLICATIONS

สาเหตุการเกยตื้นของพะยูนในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1137 คน

พฤษภาคม 2554

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รวบรวมข้อมูลพะยูนเกยตื้นในประเทศไทย โดยเป็นข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ.2505 จนถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2554

-

เผ่าเทพ เชิดสุขใจ,กาญจนา อดุลยานุโกศล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

20 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ