DMCR PUBLICATIONS

คู่มือทรัพยากรชีวภาพหมู่เกาะมัน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1305 คน

กันยายน 2551

978-974-286-541-2

หมู่เกาะมันเป็นหนึ่งในหมู่เกาะสำคัญของจังหวัดระยอง มีทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายทั้้งทางบกและทางทะเล ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะมัน ที่ประกอบด้วย เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ที่วเกาะเรียงต่อกันในแนวเหนือใต้ลักษณะตั้งฉากกับชายฝั่งบริเวณอ่าวมะขามป้อม เป็นแนวรับตะกอนรวมทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ทั้งหลายที่ถูกแม่น้ำประแสพัดพาจากแผ่นดินใหญ่ลงสู่ทะเล เป็นปัจจัยให้หมู่เกาะมันอุดมสมบูรณ์

1200 เล่ม

พจนา บุญยเนตร (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

20 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ