DMCR PUBLICATIONS

รวมกฎหมายที่ใช้สำหรับดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณบ้านของเรา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1448 คน

ตุลาคม 2549

974-286-127-7

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เคยจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมกฎหมายขึ้นครั้งแรก คือ หนังสือ "มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฯ จึงยังขาดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมอีกหลายฉบับทำให้การนำไปใช้งานจริงยังมีอุปสรรคอยู่บ้าง และไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก

1000 เล่ม

สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการ

ตัวอย่างหนังสือ