DMCR PUBLICATIONS

เอกสารประกอบการอบรมระบบสารสนเทศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 910 คน

กุมภาพันธ์ 2555

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานสําคัญที่กํากับดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทําโครงการศึกษาและจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพื่อให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการใช้งานศึกษาสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในเชิงพื้นที่ ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์และความเสื่อมโทรม เขตประกาศพื้นที่ตามกฎหมายเข้าข่ายเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆทีเกี่ยวข้อง รวมถึงการไปใช้ในการนําเสนอข้อมูลรูปแบบต่างๆเช่น การจัดทํารานงาน การจัดทําแผนที่ ฯลฯ
โดยเอกสารประกอบการอบรมฉบับนี้เป็นเอกสารที่สรุปโครงสร้างฟังก์ชั่นการทํางานของระบบ ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบ อันทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศพื้นคุ้มครองทางทะเล ตามวัตถุประสงคที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้วางไว้

0 เล่ม

สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ