DMCR PUBLICATIONS

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 964 คน

ธันวาคม 2555

-

การจัดทําแผนการใช้ที่ดินของชาติจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อกําหนดเป้าหมาย การใช้ที่ดินและแนวทางการใช้ที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่และความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นความสําคัญในการกําหนดเป้าหมายการใช้ที่ดินและ แนวทางการใช้ที่ดินของประเทศ โดยการจัดทํา “โครงการศึกษาเพื่อกําหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ” เพื่อศึกษาสัดส่วนและแนวทางการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียยอมรับ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างยั่งยืน

120 เล่ม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการที่ดิน

อื่นๆ

โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก

การบริหารจัดการ

ตัวอย่างหนังสือ