DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี 2554

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1032 คน

ตุลาคม 2554

1906-2710

รายงานประจำปี 2554 ฉบับนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้นเพื่อบอกกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ดำเนินการภายใต้ภารกิจการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปีที่ผ่านมา

2000 เล่ม

นางสาวกฤษณี อดุลย์ธนกาญจน์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โรงพิมพ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานประจำปี

20 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ