DMCR PUBLICATIONS

แผนที่ทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทยตอนบน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1080 คน

มิถุนายน 2555

-

กรมควบคุมมลพิษ เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย จึงได้หาแนวทางและเครื่องมือในการแสดงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการปัญหามลพิษ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ำทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรมลงและยังมีผลกระทบต่อทรัพยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการมลพิษทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้นำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้เหมาะสมต่อพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนแรกได้จัดทำในส่วนของพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการพัดพาธาตุอาหารจากแม่น้ำสายหลักที่อยู่ตอนบนของอ่าว

0 เล่ม

ส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

อื่นๆ

บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ