DMCR PUBLICATIONS

คู่มือกระบวนการสืบสวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

  • มีผู้สนใจ จำนวน 869 คน

เมษายน 2555

-

คู่มือเล่มนี้ รวบรวมข้อมูลกระบวนการสืบสวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทราบ ถึงขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานสืบสวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว และสามารถดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และยังส่งผลทําให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งสูงสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จนเกิดความเข็ดหลาบและเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทําความผิดเกี่ยวกับด้านป่าไม้ซํ้าอีก อันเป็นผล นําไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

0 เล่ม

วัชรินทร์ ถิ่นถลาง

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ