DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการชันสูตรซากพะยูนในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1140 คน

มีนาคม 2556

-

คู่มือการชันสูตรซากพะยูนในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสรีระพะยูน การประเมินสภาพซาก ขั้นตอนผ่าชันสูตร ตัวอย่างความผิดปกติ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสาเหตุการตายอย่างถูกต้อง

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ