DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554

  • มีผู้สนใจ จำนวน 962 คน

ธันวาคม 2554

978-616-316-044-7

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า นำมาซึ่งความอยูดี่กินดีของประชาชน ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์แ์ละการอนุรักษ์จึงต้องมองให้รอบด้านตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชี้วัดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันเกิดจากการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ รวมทั้งผลกระทบและความเสื่อมโทรม ที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการคาดการณ์สภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า และที่สำคัญยังได้มีการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายอีกด้วย ซึ่งรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๔ นี้เป็นการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ในสาขาต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้ พลังงาน มลพิษ สิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น และได้มีการคาดการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญในอนาคต ๓ เรื่อง ได้แก่ การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั่ โดยรายงานฉบับนี้คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

-

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ