DMCR PUBLICATIONS

การขยายพันธุ์ปะการังดอกไม้ทะเล โดยใช้เทคนิคการตัด

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1137 คน

ธันวาคม 2556

-

การขยายพันธุ์ปะการังดอกไม้ทะเล โดยใช้เทคนิคการตัด ด้วยการนำชิ้นส่วนของปะการังที่แตกหักจากธรรมชาติมาตัดให้มีขนาดใกล้เคียงกับจำนวนโคโลนีที่มีอยู่ จากนั้นนำมาติดบนฐานปูนซีเมนต์ แล้วนำมาเลี้ยงในถังไฟเบอร์ระบบน้ำแบบเปิด บันทึกผลอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดเป็นระยะเวลา 5 เดือน

0 เล่ม

ราตรี สุขสุวรรณ์,เกียรติศักดิ์ เอี่ยนเล่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ