DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ และการปลูกป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2443 คน

ธันวาคม 2554

978-974-286-877-2

หนังสือคู่มือการเพาะชำกล้าไม้ และปลูกป่าชายเลนนี้ รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์และผลการศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ตั้งแปลงเพาะชำ การก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ การคัดเลือกชนิดพันธุ์และฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเมล็ดไม้ ตลอดจนการเพาะชำ และบำรุงรักษากล้าไม้ป่าชายเลนให้แข็งแรงและสมบูรณ์เหมาะที่จะนำไปปลูกลงในพื้นที่ ส่วนการปลูกป่าชายเลนประกอบด้วย ขั้นตอนการสำรวจคัดเลือกพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ การปลูกกล้าไม้โดยวิธีต่างๆ การบำรุงรักษากล้าไม้ภายหลังการปลูกให้มีอัตรารอดตาย และการเติบโตได้ดี ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน โดยทั้ง 2 ส่วนได้กำหนดขั้นตอน รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนจัดทำปฏิทินการปฏิทินการปฏิบัติงาน กำหนดช่วงเวลาให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องไม่สับสน

1000 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

20 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ