DMCR PUBLICATIONS

แดนปลาทู ถิ่นหอยหลอด วิถีแม่กลอง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1197 คน

ตุลาคม 2552

978-947-286-738-6

แม่น้ำแม่กลอง เป็นหนึ่งในห้าแม่น้ำสายสำคัญของอ่าวไทยตอนบน ประกอบไปด้วย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเพชรบุรี ที่ได้พักพาตะกอนสารอาหาร นำมาเติมเต็มสู่ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยตอนบน สายน้ำทั้งห้าไม่เคยหยุดพักการทำหน้าที่ในการเจือจุนสรรพชีวิตต่างๆ แต่มนุษย์เองที่เป็นผู้เร่งการทำลายสายน้ำต่างๆ สร้างมลพิษทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่รู้ตัว และตักตวงผลประโยชน์ของแม่น้ำไปใช้จนอยู่ในขั้นวิกฤตของแต่ละสายน้ำ แดนปลาทู กิ่นหอยหลอด วิถีแม่กลอง เป็นเอกสารที่รสบรวมแหล่งความรู้ และประสบการณ์ ที่เชื่อมโยงถึงคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำแม่กลองกับทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญของบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองตอนปลาย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สมุทรสาคร) หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสายน้ำ ที่มีผลต่ออาชีพ วิถีชุมชน รวมถึงแหล่งระบบนิเวศน์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ช่วยต่ออายุให้สายน้ำที่มีคุณค่าต่อไป

6000 เล่ม

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (สมุทราสาคร)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

14 ม.ค. 2557

ตัวอย่างหนังสือ