DMCR PUBLICATIONS

รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจโครงสร้างป่าชายเลนเพื่อจัดทำธนาคารอาหารชุมชน จังหวัดตราด

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1296 คน

2556

-

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโครงสร้างป่าชายเลน ปัญหา และอุปสรรคในการทำธนาคารอาหารชุมชน วิธีการศึกษาทำการสำรวจแบบ transect line ตัวแปรที่ศึกษาคือพรรณไม้ป่าชายเลนที่ใช้เป็นอาหารได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเขียนโครงสร้างสังคมพืชป่าชายเลน

-

ปฏิมา มั่นศิลป์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ